fbpx

Veszélyhelyzet – Adatvédelem és adatigénylés veszélyhelyzet idején

Veszélyhelyzet – Adatvédelem és adatigénylés veszélyhelyzet idején

Adatvédelem és adatigénylés a veszélyhelyzet idején

A 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében az adatkezelési célból kezelt személyes adat kezelése tekintetében eltérő szabályokat állapít meg az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról szóló törvény (Infotv.) alapján az érintettet megillető jogok gyakorlására. A fenti célnak megfelelő adatkezelés tekintetében az érintettnek az adatkezelőhöz a jogai gyakorlása (előzetes tájékozódáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, törléshez való jog) érdekében benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap. Az érintettet erről a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül tájékoztatni kell.

A GDPR szerinti rendelkezésre bocsátandó információkról való tájékoztatást (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, és akkor is, ha nem az érintettől szerezték meg) és az előzetes tájékozódáshoz való jog tekintetében biztosítandó tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni, ha a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása céljából végzett adatkezelés esetében az adatkezelés céljait, jogalapját és terjedelmét közérthető formában rögzítő általános tájékoztató elektronikus úton közzétett módon az érintett rendelkezésére áll. Az adatkezelés tekintetében a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap.

A veszélyhelyzet megszűnéséig a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igényt szóban nem lehet benyújtani, és az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek a közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, a közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az általános törvényi határidőben (legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget) való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. A határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igény határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az igénylőt a határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell. Ez a rendelkezés nem érinti az Infotv. azon szabályát, hogy ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Az adatigénylést az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 45 napon belül (a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 nap helyett) kell teljesíteni akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek a 15 napos határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Ebben az esetben a tájékoztatást az igény beérkezését követő 45 napon belül teljesíteni kell.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 45 napon belül kell írásban vagy e-mailben értesíteni az igénylőt.

Mindezen szabályokat a 2020. május 5-én már folyamatban lévő adatkezelésekre, az ehhez kapcsolódó kérelmekre, tájékoztatásokra, illetve eljárásokra, és közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

Forrás: jogaszvilag.hu

admin