fbpx

A jegyzők szerepe az adatvédelmi ellenőrzésekben

A jegyzők szerepe az adatvédelmi ellenőrzésekben

A salátatörvény elfogadásával az infotv módításával a NAIH felkérheti a települési jegyzőket a helyi szervezetek adatvédelmi ellenőrzésére.

Tehát a jegyzőknek azon túl, hogy az adatvédelmi megfelelőséget ki kell alakítani az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalban (és az intézményeknél) aktív szerepet is kell játszaniuk a GDPR terén.
A „salátatörvény szerint:
„46. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása
88. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 53. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha)

„h) a bejelentés tárgya nem tartozik a hatáskörébe és a rendelkezésre álló adatok alapján a bejelentés tárgya tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv kiléte nem állapítható meg.”

(2) Az Infotv. 71. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A Hatóság megkeresésére a települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi az illetékességi területén folytatott, a Hatóság által a megkeresésben megjelölt adatkezelés tényleges körülményeit, így különösen a kezelt személyes adatok körét, a személyes adatokkal végzett műveleteket és e műveletek eszközeit, továbbá az adatkezelő által alkalmazott technikai és szervezési intézkedéseket.”

tehát ez volt a „salátatörvény” és lássuk a módosított infotv-t.


A „salátatörvény” által módosított jogszabályban így látható az Info tv 71.§ pontos szövege:

71. § (1) A Hatóság eljárása során – az annak lefolytatásához szükséges mértékben és ideig – kezelheti mindazon személyes adatokat, valamint törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat, amelyek az eljárással összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.

(1a) * Ha az adatkezelő az érintettet az általános adatvédelmi rendelet 13-18. és 21. cikkében, illetve a 14. §-ban meghatározottak szerint megillető jogokat törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa alapján jogszerűen korlátozta vagy azok korlátozására jogosult, a Hatóság az eljárásaival összefüggésben

a) az érintett jogait oly módon és olyan időpontban biztosítja, valamint

b) az e törvényben a Hatóság részére előírt, az érintett számára teljesítendő értesítési kötelezettségeket oly módon és és olyan időpontban teljesíti,

hogy azon érdekek, amelyek az érintettet megillető jogok jogszerű korlátozásának alapjául szolgálhatnak, ne szenvedjenek sérelmet.

(1b) * A Hatóság megkeresésére a települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi az illetékességi területén folytatott, a Hatóság által a megkeresésben megjelölt adatkezelés tényleges körülményeit, így különösen a kezelt személyes adatok körét, a személyes adatokkal végzett műveleteket és e műveletek eszközeit, továbbá az adatkezelő által alkalmazott technikai és szervezési intézkedéseket.

A jegyzők részére 2019 őszén a fenti témakörben konferenciát/képzést tartunk, melynek szervezése folyamatban.
Inormáció kérhető: [email protected]

admin